18 جلسه آموزش کامل پرورش قارچ


جلسه اول ( توضیحات مربوط به سالن کاشت قارچ دکمه ای )

پرورش قارچ جلسه 2

کاشت قارچ دکمه ای 3

پرورش قارچ جلسه چهارم - دوره خاک دهی 1  کمپوست ها و برش کیسه بلوک ها

قارچ - آموزش جلسه پنجم تولید - خاکدهی و ریختن خاک پوششی  کمپوستها

قارچ دکمه ای پرورش و تولید جلسه ششم 6 ( در سالن ) خاک دهی کمپوستها و خاک پوششی

پرورش قارچ جلسه هفتم 7 - خاک پوششی مرطوب

پرورش قارچ جلسه هشتم 8 - آبدهی پس از خاکدهی

پرورش قارچ جلسه نهم 9 - نگهداری سالن تا روز باردهی - میسلیوم

پرورش قارچ جلسه دهم 10 - شوک دهی و روشهای شوکدهی قارچ

پرورش قارچ جلسه  یازدهم 11 - نگهداری سالن از شوک دهی تا باردهی قارچ

پرورش و تولید قارچ دکمه ای جلسه دوازدهم 12 - زمان برداشت

پرورش قارچ - جلسه 13 ( تشخیص قارچهای قابل برداشت)

جلسه چهاردهم آموزش پرورش قارچ (نگهداری تا فروش قارچ)

جلسه پانزدهم تولید و پرورش قارچ ( نحوه اصولی چیدن قارچ از کمپوست - قارچ چینی)

جلسه شانزدهم پرورش قارچ دکمه ای (بسته بندی و آماده سازی برای فروش)

جلسه هفدهم ، توضیحاتی در خصوص فروش قارچ و نکات ویزیتوری

جلسه هجدهم پرورش قارچ - مرحله تخلیه کمپوست از سالن