جایگزین پیت در خاک پوششی (تحقیق)


  

تحقیقاتی صورت گرفته تا جایگزین های پیت را در خاک پوششی که به در ایران به مقدار محدود یافت میشود پیدا کنند . این جایگزین از نظر قیمت پایین تر و در دسترس تر خواهد بود . البته تحقیق در این زمینه ادامه دارد

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺭچ ﺍﺯ  ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﻱ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺧﺎﻙ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،  ﻭﻟﻴﻜﻦ  ﺭﺍﻳﺞ  ﺗﺮﻳﻦ  ﺧﺎﻛﻲ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﻛﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ  ﭘﻴﺖ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ  ﺗﻦ   ﭘﻴﺖ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺧﺎﻙ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺑﻪ  ﻭﺳﻴﻠﻪ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﺎﺭچ ﻫﺎﻱ  ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ  ﻣﺼﺮﻑ  ﻣﻲ  ﺷﻮﺩ. 

ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ  ﭘﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﭘﻴﺖ  ﺷﻮﺩ  ﻧﻴﺎﺯ  ﺍﺳﺖ. 

ﺩﺭ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺑﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎﻱ   ﭘﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﺻﻮﺭﺕ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺍﺳﺖ.  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﺯ  ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ  ﭘﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ  ﭘﻴﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ)  ﺑﻬﺘﺮ  ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺍﺯ  ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.  ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﺎﺭچ  ﮔﺴﺘﺮﺵ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ

در تحقیق انجام شده سعی بر آن بوده تا از ورمی کمپوست که توسط کرم های کمپوست که قرمز رنگ هستند تولید میشود که آنها اقدام به مصرف زباله ها میکنند استفاده شود.

در این تحقیقات انحام شده مشخص شد که ورمی کمپوست نمیتواند به تنهایی جایگزین مناسبی برای پیت باشد زیرا از EC بالایی برخوردار است و چسبندگی آن نسبت به پیت بالاتر است البته با این وجود در وزن محصول نهایی فقط کمی تفاوت دیده شد

 

پاسخ به نظرات و پرسشها آموزش پرورش قارچ دکمه ای تاتاریخ 30/10/91 دی 91

ظرفیت نگهداری رطوبت در هوای گرم و سرد در پرورش قارچ تکمه ای

روشهای متنوع گرم کردن سالن در زمستان+متد جدید

   

پرورش قارچ دکمه ای در اینترنت رایگان ژرورش قارچ در وبلاگ تولید قارچ دکمه ای قارچ صدفی آموزش آنلاین رایگان مجانی کاشت قارچ در منزل در سالن سوله کمپوست آماده کاشت قارچ بذر قارچ  خاک پوششی قارچ فرمالین و ابزار و قفسه بندی های لازم برای شروع تولید قارچ سی دی و دی وی دی های آموزش قارچ به همراه فیلم های آموزشی کاشت قارچ با کیفیت بالا HD , DVD , CD مهندسین انجمن قارچ ایران سوله و عایقکاری های لازم و جوشکاری قفسه پمپ آب و لوله کشی تولید قارچ سم های جلوگیری از آلودگی و تصاویر انواع آلودگی قارچ دکمه ای باکتریایی، مایکاگن یا ماکوگن با سموم قارچ کش از بین بردن آلودگی ها مثل کاربندازیم دیازینون حشره کش ها و مبازره با کپک از جمله کپک سبز دیازینون، آبامکتین،بوتاکلر،دسیس،بیسکایا، رانداپ،کنف یدور،کاپتان و.سموم حشره کش ،سموم قارچ کش،سموم علف کش،سموم کنه کش ،سموم موش کش سموم گیتی شیمی سهند سموم گل سم گرگانسموم بایر آلمان سموم شیمیاگرو یزد سموم مشکفام فارس سموم رجا شیمی سموم شیمی کشاورز آریا شیمی سم کشاورزی،سموم کشاورزی، سموم نباتی، انواع سموم کشاورزی، قیمت سموم کشاورزی، شرکتهای تولید سم، سمپاشی ،سم علف کش ،سم کنه کش، سم حشره کش، سم قارچ کش ،سم موش کش ،سم سوسک ،دیازینون ،دفع آفات نباتی ،دفع آفات  دیازنون مالاتیون لِندین سِوین – اسم تجاری ( کارباریل ) – برای مبارزه با حلزون و کرم برگ خوار تیونازین آترازول پِری میفوس مِتیل گوزاتیون که ضدعفونی سطح بسترهای کمپوست و کنترل حشرات به کار می رود کنه کُش ها نیسرون آبامِکتین نئورون – اسم ایرانی برو مو پُروپیلات اورتوس یار خوب است تترادیفون قارچ کُش ها زینِب کاپتان مانکوزب بنومیل کاربندازیم باوِستین مانِب کار بکسین تیابندازول پُرُ کُلُراز منگنز مگس های قارچ خور نماتد کنه بیماری ها شامل بیماری های قارچی ورتیسیلیومی، مایکوگن، دنپلان، کپک تار عنکبوتی و انواع کپک ها بیماری های باکتریایی قهوه ای باکتریایی ویروسی ویروس ایکس بیماری های فیزیولوژیک کمبود مواد غذایی، بالا بودن دی اکسید کربن، دمای بالا و تهویه کمچ طلایی کمپوست و آموزش رایگان آنلاین با تصاویر قارچ

 

   + فرید معصومی - ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱