پرورش دهنده قارچ دکمه ای در شهرستان انار + گزارش تصویری و تشریح سالن


پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

در تصاویر میبینیم که عدم تنک کردن قارچها بر روی کمپوست منجر به ماهش کیفیت و رشد خوشه ای شده است

همچنین زرد شدن قارچها نشانه آلودگی باکتریایی و ماندن آب بر روی کمپوستها است 

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

یکی از دلایلی که خوشه ها تنک میکنیم جلوگیری از پخش شدن هاگ ها است تا به دیگر قارچ ها نرسند

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انارب

رشد غیر یکنواخت قارچ بر روی خاک هم یکی دیگر از نقا ضعف در تولید است

اگر خاک به اندازه کافی در زمان شوکدهی سفید نشده باشد بهتر است رافلینگ عمقی انجام شود در غیر اینصورت قارچها فقط در برخی از قسمتهای خاک رشد میکند

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

 

 

 پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

 


 

 

تصاویر اصلی ----------------------------------------------------------------------

به گزارش انارما،اسماعیل عبدی علاوه بر تولید قارچ در زمینه راه اندازی و پایش سالن های تولید قارچ نیز دارای تجارب ارزشمندی شده و در حال حاضر چند پروژه سالن پرورش قارچ را در بیاض و روستاهای مجاور در حال اجرا دارد.

عبدی از اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در این موفقیتش گفته و از دست اندرکاران فنی حرفه ای بیاض تشکر کرد. وی همچنین از همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت پسته کاران بیاض هم قدردانی کرد.

007.png

009.png

006.png

010.png

004.png

001.png

002.png

   + فرید معصومی - ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳