مبانی و ضوابط تاسیس گلخانه ها فصل 2

2-1 ﻣﺪارک ﻋﻤﻮﻣﻲ

 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای و

ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ را دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳـﺎزی

اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

-2-1-1 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ

 - در ﻣﻮرد اراﺿﻲ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺋﻪ ﺑﻨﭽﺎق ، اﺻﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻳـﻚ ﻧـﺴﺨﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ آن (ﻓﺘـﻮﻛﭙﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺻـﻞ

ﻣﺪارک) اﺳﺖﺿﺮوری .

- در ﻣﻮرد اراﺿﻲ اﺳﺘﻴﺠﺎری، اراﺋﻪ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺻـﺎدر و ﺗﻨﻈـﻴﻢ

ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ آن)

ﺗﺒﺼﺮه :1 در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦﻫﺎی اوﻗﺎﻓﻲ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﻣﺪت و ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺎره ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره اوﻗﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳـﺎ اﺳـ ﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه :2 درﻣﻮرد اراﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ (اراﺿﻲ واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻣﺪارک واﮔﺬاری و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ

اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه :3 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺼﺮه 4 اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻳـﻚ ﻗـﺎﻧﻮن

اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎغ ﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 53/020/87399 ﻣﻮرخ 86 /9/ 14

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﻲ ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 - اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ از اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﻮروﺛﻲ دال ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اراﺋﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻋـﺰل از ﺳـﺎﻳﺮ وراث ﺑـﻪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ﻣﺪت دار

- اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن

- اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

- اراﺋﻪ ﻛﺮوﻛﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﻗـﺎرچ

ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

- زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ دارای اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ.

- در ﺧﺼﻮص اراﺿﻲ واﮔﺬاری از ﺳﻮی ﻫﻴﺎتﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده 31 و 32 ﻗﺎﻧﻮن واﮔـﺬاری اراﺿـﻲ

ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ، اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه :4 اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ دﻛﻤﻪ ای در زﻣﻴﻨﻬﺎی اﺳﺘﻴﺠﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

2 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ

 - در ﻣﻮرد اراﺿﻲ دارای ﺳﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﭘﻼک اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻼک ﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴـﺪ اداره

ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

-2-1-3 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب

- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح

- اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن اﺳﺘﺤـﺼﺎل آب از

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺋﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه

-2-1-4 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژی

 ﺑﺮق 2-1-4-1

 اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن وﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻃﺮح

 ﮔﺎز 2-1-4-2

 اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﭘـﺮورش ﻗـﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮآورد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح

 (ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﮔﺎز ﻧﻔﺖ ) 2-1-4-3

 اراﺋﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ

واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮآورد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح

-2-1-5 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻳﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ

- ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای و

ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :1 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دارای ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ از اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و دارای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت

ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :2 ﻛﻠﻴ ﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨـﻲ واﺟـﺪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ -22 1-1- ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺒﺼﺮه :3 ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :4 ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ را دارﻧﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

-2-1-6 ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ:

 ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ 2-1-6-1-

 - ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ واﺣﺪ) 3000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ (ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ)، ﻣﺤﺪوده داﻣـﺪارﻳﻬﺎ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه (ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﺒﺮی و ...) ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﺪول - 2-1 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، راﻫﻬﺎ

ﺣﺮﻳﻢ درﻳﺎ 200 ﻣﺘﺮ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ 50 ﻣﺘﺮ

ﻋﻮارض ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده داﻣﺪارﻳﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ 50 ﻣﺘﺮ

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ، آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ و ... 2000ﻣﺘﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه

 

- رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﭻ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻨﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭘﻮدرﺳـﻨﮓ و ﻛﻠﻴـﻪ

واﺣﺪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻏﺒﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻼم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﮔﺮدد . ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ

و ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ.

 -2-1-6-2 ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 

آموزش پرورش قارچ دکمه ای در سایت : گلد ماشروم دات آی آر

ﭘﻴﺶ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻗﺒﻞ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن

ﻣﺰرﻋﻪ در ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎزﻫﺎی II ( ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺬر زده ﺷﺪه ) و III ( ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ رﻳﺴﻪ دواﻧﻲ ﺷﺪه ) ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﻛﻞ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮوش ( از ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ) ﻳﺎ ( دوره اﺷﻐﺎل ﺳﺎﻟﻦ )

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺳﺎﻟﻦ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻓﺎز II اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ( دوره اﺷﻐﺎل ﺳﺎﻟﻦ ) از زﻣﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮی

ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن 63 روز ( 9 ﻫﻔﺘﻪ) ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش 9

ﺳﺎﻟﻦ ( ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از 9 ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺮورش در دوره ﭘﺮورش از 63 روز ﺑﻪ 56 روز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، در اﻳﻦ

ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش 8 8 و ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻓﺎز III اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ( ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ رﻳﺴﻪ دواﻧﻲ ﺷﺪه ) ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ( دوره اﺷﻐﺎل

ﺳﺎﻟﻦ ) از زﻣﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن 49 روز ( 7 ﻫﻔﺘﻪ) ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ 7و ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از 7 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺮورش از 49 روز ﺑﻪ42 روز در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد

ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش 6و ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از 6 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

- اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ( دوره اﺷﻐﺎل ﺳﺎﻟﻦ ) ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم وﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در

ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

- ﺟﺪول 2-2 ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ دﻛﻤﻪای ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻃﻮل دوره ردﻳﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ

رﻳﺘﻢ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (روز)

ﺗﻌﺪاد دوره ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ

در ﺳﺎل

 ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در 1 ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻓﺎز9 63 Ι ﻫﻔﺘﮕﻲ

6 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد

 ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در 2 ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻓﺎز 8 56 ΙΙ ﻫﻔﺘﮕﻲ

5/6 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد

 ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در 3 ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻓﺎز 7 49 ΙΙΙ ﻫﻔﺘﮕﻲ

8 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد

 5/8 --- ﻫﻔﺘﮕﻲ 6 42 4

 

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ :

- ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮارﻛﻲ و واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 4

ﻣﺎده 4ﻓﺼﻞ دوم آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ ، اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب

1355 ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 75% از ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺮای

اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .

- ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده ﻓﻮق و ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ دﻛﻤﻪ ای ﺣﺪاﻗﻞ 200 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ :

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد :

- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف

- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ

- دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر

- دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﻚ

ﺳﺎزی ﻳﺎ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ( ﻣﺜﻼً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ 18-27 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ

ﻧﺴﺒﻲ 50 ﺗﺎ70% )

- ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻟﻐﺖ ﻛﻠﻴﺪی در ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﺳﺖ )

 

ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ( ﭼﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮﻓﻖ ﻃﻲ

ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻛﺎﻓﻲ در اﻃﺮاف آن ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن

ﮔﺴﺘﺮش آﺗﻲ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ )

- دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

- دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ

 - واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﻋﻢ از واﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی وﻳﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﺑـﺮ

اﺳﺎس ﺿﻮاﻳﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ وﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎ وﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا وداروی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

 - ﻓﺎﺻﻠﻪ واﺣﺪ ﮔﺎﺧﺎﻧ ﻪ ﺗﺎ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ودارای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 50

ﻣﺘﺮ و300 . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

- ﻓﺎﺻﻠﻪ دو واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 200 ﻣﺘـﺮ وﻓﺎﺻـﻠﻪ واﺣـﺪ ﭘـﺮورش ﻗـﺎرچ ﺑـﺪون

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﺗﺎ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮ راﻛﻲ دارای ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی وﻳﺎ اﻧﺤﺼﺎرا واﺣﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن

300 . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺒﺼﺮه :)1( ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ

ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ا ز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧـﺮد، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ رﺋـﻴﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد

ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :)2( ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺎرچ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 3( ):در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ واﺣﺪ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه رﻋﺎﻳ ﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣـﺴﺌﻮل

اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

 آﻣﻮزش 2-2-

 ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داری و ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز

ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دوره ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

اﻟﻒ - دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

- دوره ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ اﻳﻦ

دوره را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد و اﻓﺮادی ﻛﻪ اﻳﻦ دوره را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . (دوره ﻫـﺎ

ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت آن ﺣﺪاﻗﻞ 160 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ).

- ﺣﺪاﻗﻞ دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ، 90 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰا ﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﮔﺬاران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

ب - دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ

اﻧﺠﻤﻦ و ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﻚ دوره ﻛﺸﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺟﺮای دوره آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤـﻦ ﻳـﺎ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﻣـﻮرد

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎرآﻣﻮزی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ دوره، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻦ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔـﺮدد و ﺑـﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن

ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ دوره در ﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد آﻣﻮزش و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ و ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه

ﺑﺮداری ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1: د ورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛـﺸﺎورزی

اﺳﺘﺎن واﻧﺠﻤﻦ و ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 2 : ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو دوره آﻣﻮزﺷﻲ (ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ) در ﺳـﺎل را در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ

ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮاﻫﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3 : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﮔﺬراﻧﻴﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ

ﺟﺬب ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﺰام وی ﺑﺮای ﻃﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﺗﻌﻬﺪات 2-3-

 ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ذﻳـﻞ ﻋﻤـﻞ

ﻧﻤﺎﻳﺪ:

- ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ را ﻃﺒـﻖ ﻃـﺮح وﻧﻘـﺸﻪ ﻣـﺼﻮب و

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :1 ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺣـﻖ

ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور رﺳﻴﺪه اﺳﺖ را ﻧﺪارد.

ﺗﺒﺼﺮه :2 دﺳﺘﻮر اﻟ ﻌ ﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، از ﺳﻮی ﻣﻬﻨـﺪس ﻣـﺸﺎور و ﻧـﺎﻇﺮ

ﻃﺮح، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

- ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ، ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓـﺮم ﺷـﺮوع

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ، آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ.

- اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ در ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

- ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارﻧﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺮواﻧـﻪ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ ﻣـﻲ

ﺑﺎﺷﺪ

- ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮح و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاری ﻣﻲ

ﺑﺎﺷﺪ.

- در ﺻﻮرت واﮔﺬاری ﻳﺎ ﻓﺮوش اراﺿﻲ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 50 درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ

و ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﺧﺮﻳﺪار، ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻟﻐﻮ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزات

ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

- دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﺸﺎورزی اﺳـﺘﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ، ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺻـﺪور

 ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 - ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺧﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛـﺸﺖ اﻧـﻮاع ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﻣﺤـﺼﻮﻻت

دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺳﺎزهﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(.وﻳﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران)

 - ﺑ ﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه روی ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ، درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔـﻴﻦ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

- ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻳﺎ ﻗـﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ را در ﻗﻄﻌـﻪ زﻣـﻴﻦ

ﻣﻮرد ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﻟﻐﻮ ﭘﺮواﻧﻪ، ﺳﺎﻳﺖ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و در

ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام و ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

- در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ (ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و .... ) ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌـﺎرف ﻧﺎﺷـﻲ از

واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وراث اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وراث ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت دارا ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻲ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید