آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ


آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 

ﻓﺼﻞ اول- ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدى 

ﻣﺎده 1- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﮕﻬﺪارى و ﻓـﺮوش و وﺳـﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻰ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ و آراﯾﺸﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ . ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دوره وﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را 
ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺬراﻧﺪه و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ 
آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﺼﺪى و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻦ و وﺳـﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺪرج در ﻣـﺎده ﯾـﮏ اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از 
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوﻗﺪار، ﺑﺎﻏﺒﺎن، را ﻧﻨﺪه و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﺑـﺎ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ، آراﯾﺸﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 1 ﻓﻮق و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎى 1 و 2 آن ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 2- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن، ﻣﺪدﯾﺎران و ﮐﺎرﮔﺮان و اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﮐـﺎرت 
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎص ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎده 1 و ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ آﻧﺎن را ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
و ﺿﻤﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر آن در ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮف ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮى و روﺳـﺘﺎﺋﻰ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻓﻮق ﺑﺮاى ﭘﺰﻧﺪﮔﺎن اﻏﺬﯾـﻪ، ﺳـﺎﻧﺪوﯾﭻ، 
ﺑﺴﺘﻨﻰ و آﺑﻤﯿﻮه ﻓﺮوﺷﺎن و ﻗﻨﺎدان و ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻧ ﯿﺰ ﮐـﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﻰ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ و 
ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻰ 6 ﻣﺎه و ﺑﺮاى ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 3- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ 
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪا ﺷﺖ ﻓﺮدى و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯿﮑﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎزرﺳـﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داده 
ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 4- ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر و 
روﭘﻮش ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﻧﻈﯿﺮ آﺷﭙﺰان - ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن روﭘﻮش ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻼه و اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ وﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ - آﺑﻤﯿﻮه - ﺑﺴﺘﻨﻰ - ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺠﺎت - ﮐﻠﻪوﭘﺎﭼﻪ - ﺟﮕﺮﮐﻰ وﻣﺸﺎﺑﻪآﻧﻬﺎﻋﻼوه ﺑـﺮ 
روﭘﻮش وﮐﻼه ﻣﻠﺰمﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﮑﺶ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ اﻓﺮادﯾﮑﻪ در اﻣﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﻰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻏﺬا ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ 
ﭘﻮﺷﯿﺪن روﭘﻮش و ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻣﺎده 5- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺧﻮد 
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 6- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ از ورود و 
دﺧﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺒﺦ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 7- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد 
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 2/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻃﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻃﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 7/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 2/8 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 8- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮐﺎ رﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم، 
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮرى ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎﻣﻼً 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 9- ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﺤﻤﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 10- اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ﺑﺎ ﻃﺒﺦ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ، در ﺣﯿﻦ ﮐـﺎر ﺷﺨـﺼﺎً ﺣـﻖ 
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎى ﮐﺎﻻى ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را از ﻣﺸﺘﺮى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎﺋﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰى ﻓﺮوﺷﻰ، ﻋﻄﺎرى، ﺳﻘﻂ ﻓﺮوﺷﻰ، ﺑﻘﺎﻟﻰ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى 
ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﺎ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﻤﺼﺮف ﻧﻤﻰ رﺳﻨﺪ از ﺷﻤﻮل اﯾـﻦ ﻣـﺎده 
ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 11- ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎى اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 12- ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﻣﺎﮐﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺖ و ﻓﺮآورى ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان 
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 13- اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 14- ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨـﻮع 
اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻠﻬﺎﺋﻰ ﮐﻪ داراى ﻣﺠﻮز و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻋ ﺮﺿﻪ دﺧﺎﻧﯿـﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ از ﺷـﻤﻮل ﻣـﺎده 14 ﻣـﺴﺘﺜﻨﻰ 
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از 18 ﺳﺎل در اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 15- ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯿﺎﺗﻰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت و اﻣـﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐـﺰ و 
ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪﻣـﺴﺌﻮل اﺟـﺮاى ﻣﻔـﺎدﻣـﺎده 15 ﺑـﻮدهو 
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهدرﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ودرﻣﻌﺮضدﯾﺪ ازﻣﺼﺮفدﺧﺎﻧﯿﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺼﻰ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ 
و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. 

ﻓﺼﻞ دوم- ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﻧﮕﻬﺪارى و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ 

ﻣﺎده 16- ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: 
اﻟﻒ- از ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوم، ﺑﺪون درز و ﺷﮑﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ب- داراى ﮐﻒ ﺷﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺘﺮﮔﻠﻮ ﺑﻮده و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرى رﯾﺰ روى آن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. 
ت- داراى ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮف ﮐﻒ ﺷﻮر ﻓﺎﺿﻼب رو ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 17- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮار از ﮐﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده و ﻃـﻮرى ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ از ورود ﺣـﺸﺮات و ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن 
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺑﻌﻤﻞ آورد. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺳﻄﺢ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف، ﺑﺪون درز و ﺷﮑﺎف و ﺑﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 18- ﭘﻮﺷﺶ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐـﺎر و ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑـﺸﺮح 
ﺗ ﺒﺼﺮهﻫﺎى ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮار ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎى ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ، ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰى ﻓﺮوﺷﻰ، 
ﺣﻤﺎم، ﻣﺴﺘﺮاح، دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ، رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺗـﺎ ارﺗﻔـﺎع 
ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﮐﺎﺷﻰ، ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و دﯾﻮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت از ارﺗﻔﺎع ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳـﯿﻤﺎن ﺻـﺎف و ﺻـﯿﻘﻠﻰ 
ﺑﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮار اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ و ﺑﻨﮑﺪارﯾﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣـﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕـﺮ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻞ و ﺑﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﭘﺬﯾﺮاﺋﻰ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﺛﻞ 120 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﮐﻒ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎى ﺻﯿﻘﻠﻰ ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎﺷﻰ 
و از ارﺗﻔﺎع 120 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮى ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 4- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎى ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏـﺬاﺋﻰ از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐﺒـﺎﺑﻰ، ﺟﮕﺮﮐـﻰ ﮐﻠـﻪ و ﭘﺎﭼـﻪ، ﺳـﯿﺮاب و 
ﺷﯿﺮدان، ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ و اﻏﺬﯾﻪ، ﭘﯿﺘﺰا، ﻣﺮغ ﮐﻨﺘﺎﮐﻰ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻨﺪ 1- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺒﺦ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﻰ ﺟﺪاﺳﺎزى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻃـﺒﺦ ﻣـﺸﻤﻮل ﺗﺒـﺼﺮه 1 و 
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﻰ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 18 ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻨﺪ 2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺒﺦ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﻰ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎى ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣـﺸﻤﻮل ﺗﺒـﺼﺮه 1 ﻣـﺎده 18 
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 5- ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪدﯾﻮارﻫﺎى ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ، ﺧﺸﮑﺒﺎروآﺟﯿﻞ، ﺧﻮارﺑﺎرﻓﺮوﺷﻰ، ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻓﺮوﺷـﻰ، اﻧـﻮاع 
ﻧﺎن ﻓﺮوﺷﻰ وﻋﻄﺎرى ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 120 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﺎﺷﻰ وﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ وازارﺗﻔﺎع 120 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎزﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑـﺎ 
رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 6- ﭘﻮﺷﺶ دﯾﻮارﻫﺎى ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ (و ﻣﺎﻫﻰ - ﺳﻮﺳﯿﺲ - و ﮐﺎﻟﺒﺎس و ﻣﻮاد 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻰ) ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎﺷﻰ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﯿﻘﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 7- ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎى ﻧﺎﻧﻮاﺋﯿﻬﺎى ﺳﻨﺘﻰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎى ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎﻧﻬﺎى ﻣﺎﺷـﯿﻨﻰ و ﺳـﺎﻧﺪوﯾﭽﻰ و ﻓـﺎﻧﺘﺰى و 
اﻧﺒﺎر آرد و ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﺷﻰ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﯿﻘﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 8- ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎى ﺳﺎﻟﻦ آر اﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ رﻧﮓ روﻏﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻬﻰ 
اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎى دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ، ﺳﺮﺷﻮﺋﻰ، و ﻣﺴﺘﺮاح در آراﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﻰ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ 
ﺻﺎف و ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﯿﻘﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 9- ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﭘﺬﯾﺮاﯾﻰ در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﭼﺎﯾﺨ ﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﺣﺎﻟـﺖ 
ﺳﻨﺘﻰ از ﮐﻒ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم، ﺻﺎف، ﺑﺪون ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ و ﺷﮑﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 19- ﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف، ﺣﺘﻰ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﺴﻄﺢ، ﺑﺪون ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻰ، و درز و ﺷﮑﺎف و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﻞ ﻃﺒﺦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ و دوش ﺣﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﺴﺘـﺸﻮ و 
ﺑﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 20- وﺿﻊ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻟﻒ- درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوم، ﺳﺎﻟﻢ، و ﺑﺪون ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻰ و ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ و زﻧﮓ زدﮔﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺑـﻮده و 
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ب- ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرى ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ از ورود ﺣﺸﺮات ﺑﺪاﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ج- درﻫﺎى ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرى ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ورود ﺣﺸﺮات و 
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 21آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 22- ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آورى (و در ﻣﻮرد 
ﻫﺘﻠﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ) و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣـﺸﻤﻮل اﯾـﻦ 
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺟﻮى و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 23- وﺿﻊ و ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 24- وﺿﻊ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ ) و ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﻮده و وﺟﻮد زﺑﺎﻟـﻪ دان 
در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﻣﺎده 25- ﺑﺮاى ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ وﺗﻮاﻟﺖ ﻣﺠﺰاوﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﮔﺮمو ﺳـﺮدوﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزمﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ در 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺗﻌﺪادﻣﻮردﻧﯿﺎزﺑﺸﺮح ﺟﺪاول ذﯾﻞ وﺟﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. 
1-5-1 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ 
6-25-2 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 10 ﻧﻔﺮ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ (25 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮐﺪام 3 دﺳﺘﮕﺎه) 
26-55-3 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 15 ﻧﻔﺮ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ (50 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮐﺪام 5 دﺳﺘﮕﺎه) 
56-155-4 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 20 ﻧﻔﺮ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ (100 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮐﺪام 7 دﺳﺘﮕﺎه) 
116-266-5 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 25 ﻧﻔﺮ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ (250 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮐﺪام 13 دﺳﺘﮕﺎه)
6- از 266 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺮ 30 ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻰ 1 ﺗﻮاﻟﺖ و 1 دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ 
ﺗﺒﺼﺮه- وﺟﻮد ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﺑﺸﺮح ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 25 و ﺑﻨﺪﻫﺎى 1 ﺗﺎ 6 آن ﺑﺮاى ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد و ﮐـﺎرﮔﺮان زن ﺑـﺼﻮرت 
ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ اﺟﺒﺎرﯾﺴﺖ. 
ﻣﺎده 26- ﺣﻤﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 12 ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮارد 15 ﻟﻐﺎﯾﺖ 20 و 31 ،30 ،27 و 37 و 38 اﯾـﻦ 
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻟـﺖ و دﺳﺘـﺸﻮﺋﻰ ﺑـﺮاى 
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در ﻣﺤﻞ ﻫـﺎى ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
دﺳﺘﮕﺎه 1 ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﻔﺮ 1-5-1
6-20-2 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 5 ﻧﻔﺮ 1 دﺳﺘﮕﺎه (20 ﻧﻔﺮ 4 دﺳﺘﮕﺎه) 
21-50-3 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 10 ﻧﻔﺮ 1 دﺳﺘﮕﺎه (50 ﻧﻔﺮ 7 دﺳﺘﮕﺎه) 
51-100-4 ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 20 ﻧﻔﺮ 1 دﺳﺘﮕﺎه (100 ﻧﻔﺮ 10 دﺳﺘﮕﺎه) 
5- از 100 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزاء ﻫﺮ 20 ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻰ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﺎده 27- دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﻮع ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﻧﺼﺐ ﻫﻮد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، از ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﮑـﺶ ﮐـﺎﻓﻰ ﺑـﺎﻻى دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺨـﺖ 
اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. 
ﻣﺎده 28- ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻇﺮوف ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺖ و ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 29- ﻇﺮوف ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻰ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى (ﺷﺴﺘﺸﻮ - آﺑﮑﺸﻰ) ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎى اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ ﺷـﺴﺘﻪ 
ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮوف ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻫﺮ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ واﺣﺪ دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻰ، ﻇﺮوف ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آب ﭼﮑـﺎن ) و 
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﻮﻟﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺧﺸﮏ و ﺳﭙﺲ در ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 30- ﻗﻔﺴﻪ و وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﮔﻨﺠﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ در و ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ آﻧﻬـﺎ 
از زﻣﯿﻦ ﺣﺪود 20 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده 31- ﭘﯿﺸﺨﻮان وﻣﯿﺰﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻄﺢ آن از ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﯿﺰﮐﺎرى ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪﻣﻮادﻏﺬاﺋﻰ ﺑﮑﺎرﻣﻰ رودﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪﮐﺸﻮ وﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪﺑﻮدهوﻓﻀﺎى زﯾـﺮ آن 
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. 
ﻣﺎده 32- ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﻰ ﺟﺎﺗﻰ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺼﻮرت ﺧـﺎم د ر اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎن 
ﮔﺬارده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص، ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻰ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﻨﺪزداﺋﻰ آﺑﮑﺸﻰ و 
ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 33- اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻮده و وﺿﻊ داﺧﻞ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد 16 ﻟﻐﺎﯾﺖ 20 و 
38 ﻟﻐﺎﯾﺖ 40 اﯾﻦ آﯾ ﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺠﻢ و ﻓﻀﺎى آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- اﻧﺒﺎر آرد و ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺤﻞ ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﻗﻔﺴﻪﺑﻨﺪى و ﭘﺎﻟﺖﮔﺬارى در اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 34- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﺨﭽﺎل و ﯾﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﻮد و ﻣﺪت آن ﺑﯿﺶ از زﻣـﺎﻧﻰ 
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﯾﺨﭽﺎل و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 35- ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﭘﺨﺘﻪ و ﺧﺎم و ﺷﺴﺘﻪ و ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻤﻨـﻮع ﺑـﻮده و ﯾﺨﭽـﺎل و 
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎرى از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮى ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 36- ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف از ﻗﺒﯿﻞ اﻧـﻮاع ﺳـﺎﻧﺪوﯾﭻ، ﮐﺒـﺎب، آش، ﻏـ ﺬاﻫﺎى ﭘﺨﺘـﻪ، ﻏـﺬاﻫﺎى 
ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻰ، ﺷﺮﺑﺖ آﻻت و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎى ﻓﻠﻪ، ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت، و ﺷﻮر و ﺧﯿﺎر ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ ﺟﺎت، اﻧﻮاع ﺗﻨﻘﻼت و ﺧﺸﮑﺒﺎر و 
آﺟﯿﻞ ﻓﻠﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت دورهﮔﺮدى ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 37- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮاى داﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺎزه، ﮐﺎﻓﻰ و ﻋﺎرى از ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 38- در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 39- ﺷﺪت روﺷﻨﺎﺋﻰ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ 100 ﺗﺎ 200 ﻟﻮﮐﺲ 7 آراﯾﺸﮕﺎه 200 ﺗـﺎ 500 ﻟـﻮﮐﺲ، 
ﻧﺎﻧﻮاﺋﻰ 10 ﺗﺎ 300 ﻟﻮﮐﺲ، ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻓﺮآورى و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى 150 ﺗﺎ 200 ﻟﻮﮐﺲ (ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪى ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﮐـﺎر ) و در 
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻧﺒﺎر ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 100 ﻟﻮﮐﺲ و در راﻫﺮو 
و ﺳﺮﺳﺮا و رﺧﺘﮑﻦ و ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ و ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 150 ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 40- ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺣﺮﯾﻖ و اﻧﻔﺠﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰﻫﺎى ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ ﮐـﺎر و 
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ. 
ﻣﺎده 41- ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺘﻠﻬـﺎ و ﻣﺘـﻞ ﻫـﺎ و 
اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪى را ﻫﻤﻮاره ﺑﻄﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺟﻤﻊ آورى، ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻮﻗﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓـﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده 42- زﺑﺎﻟﻪدان درﭘﻮشدار - زﻧﮓﻧﺰن - ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ وﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺗﻌﺪادﮐﺎﻓﻰ ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- زﺑﺎﻟﻪدان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪﮐﯿﺴﻪزﺑﺎﻟﻪودرﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪواﻃﺮافآن ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 43- ﻣﮕﺲ، ﭘﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات، ﺳﮓ، ﮔﺮﺑﻪ، ﻣﻮش و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در داﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ 
و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- وﺟﻮد ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺮو ط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎى ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ و 
ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 44- ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ 
ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺪ. 
ﻣﺎده 45- اﻣﺎﮐﻨﻰ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ: 
ﺗﺒﺼﺮه 1- در ﻫﺮ اﻃﺎق ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺗﺨﺖ 5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻫﺮ اﻃﺎق داراى دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ) ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎزاء ﻫﺮ 18 ﺗﺨﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﺮاح (ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ) ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 4- ﺗﻌﺪاد دوش آب ﮔﺮم و ﺳﺮد در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤ ﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺴﺘﺮاﺣﻬﺎى ﻫﻤـﺎن ﻃﺒﻘـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 5- درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در داﺧﻞ اﻃﺎﻗﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاى آﺷﭙﺰى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد آﺑﺪارﺧﺎﻧـﻪ 
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﻣﺠﻬﺰ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 6- ﭘﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺣﻔﺎظ و روﺷﻨﺎﺋﻰ ﮐﺎﻓﻰ (ﺣﺪاﻗﻞ 100 ﻟﻮﮐﺲ ) ﺑﻮده و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ارﺗﻔـﺎع ﭘﻠـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 18 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺣﺪاﻗﻞ 30 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 7- اﻟﺒﺴﻪ و ﻟﻮازم ﭘﺎرﭼﻪ اى ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﻠﺤﻔﻪ، روﺑﺎﻟﺸﻰ، ﭘﺮده، ﭘﺘﻮ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ در 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، در ﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺧﺸﮏ و اﻃﻮ 
ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 46- وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮض ﯾﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﺷﻮى و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 
58 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎى آب ﻧﻤﺎ ﻃﻮرى ﻃﺮاﺣـﻰ ﮔﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره در آﻧﻬـﺎ آب در 
ﮔﺮدش ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻃﻔﺎل آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 47- ﻧﮕﻬﺪارى ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻰ و ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف و ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر 
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 48- ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﺮزﻧﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ و ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و P.H آب اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﮐﺎﻓﻰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى و در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاى 
ﮐﻨﺘﺮل اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﯿﺎن ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه درآب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 3/5 ﻣﯿﻠﻰﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ (ﺣـﺲ ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ ) و
P.H آن ﺣﺪود 7/2 ﺗﺎ 8 وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ وﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، 
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 49- درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ودرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫـﻮاى اﻃـﺮاف 
اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺘﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺳﺮدﺗﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 50- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﮔﺮان (ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪود 1/8 ﻣﺘﺮ) 
ﻣﻌﺎدل 1/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ (ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 1 ﻣﺘﺮ) ﺑﺮاﺑﺮ 1/8 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدارى 
از ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 51- ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ورود و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘـﺸﻮ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاى آن ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 52- اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دوش آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻟﻒ- ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 5 ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه دوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم. 
ب- ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 3 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 7 ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه دوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم. 
ج- ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 4 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 10 ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه دوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم. 
د- ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺑﺎزاء ﻫﺮ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه دوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم. 
ﻣﺎده 53- ﺑﺎزاء ﻫﺮ 40 ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﺮاح ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 54- ﺑﺎزاء ﻫﺮ 75 ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎﻣﻼً ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ وﺟـﻮد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 55- رﺧﺘﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ داراى وﺳﻌﺖ ﮐﺎﻓﻰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣـﻮ ازﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در آن رﻋﺎﯾـﺖ 
ﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 56- ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎﮔﺮان وﺟﻮد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 57- ﺗﻮزﯾﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻮ، ﺣﻮﻟﻪ، ﮐﻼه، دﻣﭙﺎﺋﻰ، ﺑﯿﻨﻰ ﺑﻨﺪ، ﻟﻨﮓ، ﺗﯿـﻎ، ﺷـﺎﻧﻪ، ﺑـﺮس و اﻣ ﺜـﺎل آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ و آراﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎﺋﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻤﻨـﻮع و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ و 
ﻣﺘﺼﺪى ﻣﮑﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 58- ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﭘﺎى ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻨﺤﻮى ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻌـﺪ 
از دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻟﺰاﻣﺎً از داﺧﻞ آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 59- ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 16 اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻧﺸﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﻣﺎده 60- اﺑﻌﺎد وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮ وﺗﺠﻬﯿﺰات وﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻘـﺸﻪﻣـﺼﻮب ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى 
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 61- ﻻزم اﺳﺖ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻨﺎﮔﺮان در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 62- ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﻮﻓﻪ و رﺳﺘﻮران ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻮط ا ﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻓـﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ اﯾـﻦ 
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 63- وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪى ﻣﻮج ﺷﮑﻦ و ﺳﺮرﯾﺰ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔـﺸﺖ آب ﺑـﺪاﺧﻞ 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 64- ﺣﻀﻮر ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎﮔﺮان در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 65- وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻮب - ﺗﯿﺮک - ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺎﺋﻰ ﺷﮑﻞ - ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺠﺎت - ﺗﯿـﻮپ - ﻃﻨـﺎب و 
ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﮐﺎر 

ﻣﺎده 66- ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: 
1- ﻇﺮوف ﺷﮑﺴﺘﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻰ و ﻟﺐ ﭘﺮﯾﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
2- وﺳﺎﯾﻞ و ﻇﺮوف ﻓﻠﺰى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﻬﺪارى و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﮑﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺻﺎف و ﺑﺪون زﻧـﺪگ 
زدن ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
3- وﺳﺎﯾﻞ و ﻇﺮوف ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺴﺘﻪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮔﺮدﯾﺪه و در وﯾﺘـﺮﯾﻦ ﯾـﺎ 
ﮔﻨﺠﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 67- اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ: 
1- دﯾﮓ و ﻇﺮوف ﻣﺴﻰ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪﮐﺎرى ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
2- ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮب و ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﻰ و ﺳﺮﺑﻰ 
3- ﻗﻨﺪان ﺑﺪون درﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ 
4- ﻇﺮوف ﻓﺎﻗﺪ در ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاى ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻮادى از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﮏ - ﻓﻠﻔﻞ - ﺳﻤﺎق - ﺷﮑﺮ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ. 
5- ﻫﺮ ﻧﻮع ﻇﺮوف و اﺑﺰارﯾﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 68- ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺮوف - وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻰ 
- آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ و آراﯾﺸ ﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﺑﮑـﺎر ﻣـﻰ روﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزارت 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 69- ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺴﺘﻨﻰ - آﺑﻤﯿﻮه - اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت - اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ 
وزرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰ ﺷﮑﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﻧـﻮ (ﻏﯿﺮﺑﺎزﯾـﺎﻓﺘﻰ ) و ﻣﺮﻏـﻮب و ﺣﺘـﻰ اﻻﻣﮑـﺎن 
ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه- آن دﺳﺘﻪازﻣﻮادﻏﺬاﺋﻰ ﻣﺬﮐﻮردرﻣﺎده ﻓﻮق ﮐﻪﺗﻮﺳﻂ واﺣـﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿـﺪى ﻣﺠـﺎزوداراى ﭘﺮواﻧـﻪ ﻫـﺎى ﻣﻌﺘﺒـﺮ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻬﯿﻪوﺑﻄﺮق ﻣﺠﺎزدﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى وﻋﺮﺿﻪﻣﻰﺷﻮﻧﺪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮرﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 70- ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف ﺗﻤﯿﺰ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون درز و روﮐﺶ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 71- ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎ و ﻧﯿﻤﮑﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 72- ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه وارد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻠﺤ ﻔﻪ و روﺑﺎﻟﺸﻰ ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ ﺳـﻪ 
روز ﯾﮑﺒﺎر اﺟﺒﺎرﯾﺴﺖ. 
ﻣﺎده 73- اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺤﺎف، ﭘﺘﻮ، ﺗﺸﮏ و ﺑﺎﻟﺶ ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻨﺪرس و ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 74- اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ داراى ﭘﺎرﮔﻰ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ و ﯾﺎ ﮔﻮدرﻓﺘﮕﻰ ﻓﻨـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾﺠـﺎد ﺳـﺮ و ﺻـﺪاى 
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 75- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎى ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻰ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻤﯿـﺰ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و روزﻧﺎﻣـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
ﮐﯿﺴﻪﻫﺎى ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪن و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 76- ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﻘﻮاﺋﻰ و ﭘﺎﮐﺘﻬﺎى ﮐﺎﻏﺬى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴ ﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺟـﻨﺲ ﺳـﺎﻟﻢ و 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮده و از ﻧﻮع ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 77- ﻇﺮوف ﺧﻤﯿﺮﮔﯿﺮى ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف و ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون درز ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮآب ﺑﺎﻻى ﻇﺮف ﺧﻤﯿﺮﮔﯿﺮى ﻻزم اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 78- ﺑﺮاى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨـﻰ 
ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ ﻏﺬاﺋﻰ دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن، ﮐﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ و آﻻﯾﺶ ﺧﻮراﮐﻰ دام ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻰ و اﻣﺜـﺎل 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً از وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 79- ﺑﺮاى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺨﺖ و ﭘـﺰ ﻣﺠـﺪد ﺑﻤـﺼﺮف ﻣـﻰ رﺳـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻧﺎن، ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ ﺟﺎت و ﺧﺸﮑﺒﺎر و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺠﻬـ ﺰ ﺑـﻪ اﻃﺎﻗـﮏ ﻣﺤﻔـﻮظ و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 80- ﺑﺮاى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ، ﺣﺒﻮﺑـﺎت، 
ﻏﻼت، ﻣﯿﻮه ﺟﺎت، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً از وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪ اﺷـﺖ، 
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 81- ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادى ﮐﻪ در وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 78 ﻟﻐﺎﯾﺖ 80 ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﺳـﺮوﮐﺎر دارﻧـﺪ 
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ درﺧﺼﻮص اﺧﺬت ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎى ذﯾﻞ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 82- ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺳﺎ ﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﺋﻰ 
ﺗﻮﺳﻂ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻى ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎز ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻤﻨﻮع و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧـﺬ 
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﻤﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 83- ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﻰ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 78 ﻟﻐﺎﯾﺖ 80 اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز 
ﻣﻤﻨﻮع وﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﯿﻠﻪﻧﻘﯿﻪﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﻤﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 84- اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺮک ﻣﺨﺼﻮص از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﯿﺮﯾﻨﻰﺟﺎت، ﺧﺮﻣـﺎ، ﺧﯿﺎرﺷـﻮر، 
ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻨﯿﺮ، ﺣﻠﻮا و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن 

ﻣﺎده 85- ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪا ﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ از ﻣﺤﻠﻬـﺎى 
ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻰ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ آراﯾﺸﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﺘﺨﻠﻔـﯿﻦ از 
ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﺴﺌ ﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮى ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﻰ اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺑﻼغ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣـﺎﻧﻰ ﻣﺤـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ﻣﻰﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﺑﺎزرس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎردان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ دورهﻣﺨﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﮔﺬراﻧﺪه 
و از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ درﻣـﺎﻧﻰ ﮐـﺸﻮر 
ﺑﺮاى اﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﻰ و ﻧﻈﺎرﺗﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷـﺪه و داراى ﮐـﺎرت 
ﺑﺎزرﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﮐﺎرت ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪت دارى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑـﺲ ﺑـﺎزرس روى آن اﻟـﺼﺎق و ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﮐﺎﻣـﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاى، ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻰ و ﺷﻐﻠﻰ وى در آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش 
ﭘﺰﺷﮑﻰ (ﺑﺎ اﻣﻀﺎى وزﯾﺮ ) ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎ ﻧﻰ (ﺑﺎ اﻣـﻀﺎى رﺋـﯿﺲ داﻧـﺸﮕﺎه ) ﺑـﺮاى 
ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻓﻮق ﺻﺎدر و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد. 
ﻣﺎده 86- ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾ

/ 0 نظر / 25 بازدید