برداشت قارچ در خداآفرین در استان آذربایجان شرقی

 

کیفیت قارچها بسیار مناسب است و نشان دهنده رطوبت کافی است اما رشد خوشه ای و تکه است 

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

در اینجا کیفیت مناسب قارچها قابل مشاهده است

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

استفاده از کارتن و جعبه های مقوایی خصوصا در زمان انتقال به محل فروش بسیار مفید است از جهت جذب رطوبت 

 

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

البته جدا شدن قارچها با این حجم خاک و میسلیوم مقداری خشکی خاک را نشان میدهد

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

کانال کولر با طناب یا لوازم دیگر میشود نگاهداشته شود تا در طول سالن های طویل کانال نگاه داشته شود

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 156 بازدید