# مهمترین_عوارض_جریان_زیاد_هوا_و_نحوه_کنترل_در_سالن