مبانی و ضوابط تاسیس گلخانه ها فصل 1

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﺸﻮر( ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻛﺸﻮر)
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 472

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه:
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:
- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺸﺎﻳﺎر اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه آب، ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻧﺎز ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﺸﺎور دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ

- دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮ ﺑﻬﺮوز ﻏﻴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﮔﻞ وﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻲﻳ ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی


-ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﻳﺮج ﺳﺎﻻری ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﺮخ رﻣﻀﺎن ﻧﮋاد رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮ ﺑﻬﺮوز ﻏﻴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﮔﻞ وﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﺋﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺸﺎﻳﺎر اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه آب، ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری-----------------------------------------ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر دوم (ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اول)

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ، اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎی آن اﺳﺖ . در ﻃﻲ 50 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اراﺿﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﻲ اراﺿﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮری آب و ﺧﺎک و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺪی ﺗﺒ ﻳﺪ ﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 2050 ، ﺣﺪود50 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻓﻘﺮ، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی اﭘﻴﺪﻣﻲ
و ﺣﺘﻲ ﻧﺎآراﻣﻲ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ آب و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی، رﻗﺎﺑﺘﻲ
ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﻛﺸﺖ و ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﮔﺮدد و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ، ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﻲ در اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻲ واﺣﺪﻫﺎ و ﺳﺪیﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺼﻮ ،ل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﻲ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﺮوه
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل 1387ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ 472 و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در روﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎی ﺷﻜﻠﻲ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎی آن را
آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﻲ
در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﺎورزی و ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ، ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در آن
ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺿﺮوری ﻧﻤﻮد.
ﻟﺬا ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻖ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺼﻮب 30 ﺗﻴﺮ ﻣﺎه1352 ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان و درﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر (ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره42339/ ت 33497 ﻫـ
ﻣﻮرخ 1385 /4/ 20ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ
ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ (ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ،ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ وﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻛﺸﻮر ( ) ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اول) را در
دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮدآوری و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، ﻛﺎرﺑﺮان و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی از ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ رﻳﻴﺲ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﻤﺰه ﻣﺼﻄﻔﻮی و
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و ﮔﺮوه ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ
و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﻜﺎر در اﻣﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﺰد ﻣﻨﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ
ﺑﺰرﮔﻮاران را آرزوﻣﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﺧﻮد درﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺎ را در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.


ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1391

------------------------------ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﺸﻮر ( ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای وﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر)
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 472 ( ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اول)
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه:
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی
ﮔﺮوه ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:
- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺸﺎﻳﺎر اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻧﺎز ﺳﺮاﻓﺮاز ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزاد
- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻧﮕﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺎﺣﻲ ﻓﺮ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﺎدﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪار ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻴﺒﻪ ﻛﺮﻣﻲ رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
-ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان:
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﻳﺮج ﺳﺎﻻری ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﺮخ رﻣﻀﺎن ﻧﮋاد رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
- اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮرج رﻧﺠﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻴﺒﻪ ﻛﺮﻣﻲ رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺸﺎﻳﺎر اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری-------------------------

ﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ
-1 ﻓﺼﻞ اول (ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ )
3 ﺗﻌﺎرﻳﻒ 1-1-
3 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 1-1-1-
3 ﻓﻨﻲ ﻫﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 1-1-2-
3 ﻣﻘﺮرات 1-1-3-
3 ﻃﺮاﺣﻲ 1-1-4-
3 ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ 1-1-5-
3 ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی 1-1-6-
3 ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی 1-1-7-
3 ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺮرات 1-1-8-
4 اﻳﻤﻨﻲ 1-1-9-
4 اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻴﻪ - 10 1-1-
4 ﻧﻈﺎرت - 11 1-1-
4 ﺑﺮداری ﺑﻬﺮه - 12 1-1-
4 ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 13 1-1-
4 آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 14 1-1-
4 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 15 1-1-
4 ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 16 1-1-
5 ﺗﺠﺎری ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 17 1-1-
-18 1-1 - واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 5
-19 1-1 - ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 5
-20 1-1 - ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 5
5 ﻣﻬﻨﺪس - 21 1-1-
5 ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل - 22 1-1-
6 ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻬﻨﺪس - 23 1-1-
6 ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪس - 24 1-1-
6 ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر - 25 1-1-
7 ﻛﺎر ارﺟﺎع - 26 1-1-
7 دار ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 27 1-1-
7 اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ - 28 1-1-
7 ﭘﺮواﻧﻪ - 29 1-1-
7 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ - 30 1-1- د


ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ
8 ﺑﺮداری ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ - 31 1-1-
8 ﻣﺠﻮز - 32 1-1-
8 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻮز - 33 1-1-
-34 1-1 - ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی 8
8 ﻛﺸﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻮز - 35 1-1-
-36 1-1– ﮔﻮاﻫﻲ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 9
9 ﺳﺎزﻣﺎن - 37 1-1-
9 اﻧﺠﻤﻦ - 38 1-1-
2 -1- وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ 9
1-2-1 – ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر 9
-1-2-1-1 وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر 9
1-2-2 – ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در اﺳﺘﺎن 10
-1-2-2-1 وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن 11
-1-2-2-2 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺘﺎن 11
-1-2-2-3 وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﺎن 12
3 -1- روﻧﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ 12
12 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ 1-3-1-
13 ﺑﺮداری ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ 1-3-2-
13 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻮز 1-3-3-
-1-3-4 ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی 14
15 ﻛﺸﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻮز 1-3-5-
4 -1- ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ، آب، ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ 15
15 زﻣﻴﻦ 1-4-1-
16 آب 1-4-2-
16 ﺑﺮق 1-4-3-
16 ﺳﻮﺧﺖ 1-4-4-

-2 ﻓﺼﻞ دوم (ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ )
19 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪارک -1 -2
-2-1-1 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ 19
-2-1-2 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ 20
-2-1-3 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب 20 ذ
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ
20 ﺑﺮق 2-1-4-1-
20 ﮔﺎز 2-1-4-2-
20 (ﮔﺎزوﺋﻴﻞ) ﮔﺎز ﻧﻔﺖ 2-1-4-3-
-2-1-5 ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ 20
-2-1-6 ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ 21
21 ﻫﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 2-1-6-1-
21 ﺧﻮراﻛﻲ ﻗﺎرچ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ 2-1-6-2-
23 آﻣﻮزش -2 -2
24 ﺗﻌﻬﺪات -3 -2

-3 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم (ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ )
29 ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺮرات -1 -3
29 ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 3-1-1-
-3-1-1-1 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 29
-3-1-1-2 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 29
30 ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻮارد 3-1-1-3-
-3-1-1-4 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت 30
36 ﻛﺸﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻮارد 3-1-1-5-
-3-1-2 واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 37
-3-1-2-1 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 37
-3-1-2-2 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 39
-3-1-2-3 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ 41
-3-1-2-4 ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 47
49 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 3-1-2-5-
51 ﺑﻴﻤﻪ 3-1-2-6-
-3-1-2-9 ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث واﺣﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 51

-4 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم (ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای )
1 -4- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای 63
-5 ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ (ﺿﻤﺎﺋﻢ)
اﻟﻒ – ﻓﺮﻣﻬﺎ 69
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1-1 درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪورﻣﺠﻮز/ ﭘﺮواﻧﻪ (واﺣﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ) 69
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1-2 درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪورﻣﺠﻮز /ﭘﺮواﻧﻪ(واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ) 71 ر
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 – 2درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ 73
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 2 – 2درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری 74
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3 -1 ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرواﺣﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 75
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3 -2 ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 77
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 4 -1 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 79
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 4 -2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ 80
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 5اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ 81
ب– ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ ) 82
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 82
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 84
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 86
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 88
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 90
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 92
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 94
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 96
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 98
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﺣﺪﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 100
ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 102
ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 105
ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 107
ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 109
ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 111
ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 113
ﻣﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ(اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ) 115
ﻣﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ) 117

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 121

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ

ﺟﺪول - 2-1 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ، 21
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، راﻫﻬﺎ
ﺟﺪول 2-2 – ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ دﻛﻤﻪای ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 22
ﺟﺪول -3-1 ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻣﺴﺎﺣﺖ 32
واﺣﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﺨﻤﻴﺮ 57
ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ 44
ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره 1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ 119
ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ
ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره 2 ﺟﺪول ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺧﺎک در 120
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ---------------------ﻓﺼﻞ 1

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲﻌﺎرﻳﻒ 1-1-
(Instruction دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) 1-1-1-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روشﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و رﻋﺎﻳﺖ آن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
(Technical Instruction)ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی 1-1-2-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ، روشﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری ﻃـﺮح ﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ و
ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
(Regulation ﻣﻘﺮرات ) 1-1-3-
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
(Design ﻃﺮاﺣﻲ ) 1-1-4-
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی ﻻزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
اﺟﺮای آن، اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد.
(Bases of Design) ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ 1-1-5-
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺼﻮل اﻳﻤﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻄﻠـﻮب ﻃـﺮح در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠـﻴﻢ ﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ
(Design Criteria) ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی 1-1-6-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮآﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد.
(Technical Criteria) ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی 1-1-7-
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ، روش ﻫﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
(Technical Regulation)ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺮرات 1-1-8-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪوﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دارد و ﺑـﺪان
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.(Safety اﻳﻤﻨﻲ ) 1-1-9-
اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ (ﺑﻪ اﺷﺨﺎص) ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺤﺪود
ﻣﻲ ﺷﻮد.
(Economic Feasibility) اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻴﻪ -10 1-1-
ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻣﺪﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
(Supervision ﻧﻈﺎرت ) - 11 1-1-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺟﺮای ﻛﺎر ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻗـﺮارداد اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲ ﺷﻮد.
(Utilization ﺑﺮداری ﺑﻬﺮه ) -12 1-1-
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺮح ﻫﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻃﺮاح ﺑﻮده و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
(Greenhouse) ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ - 13 1-1-
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﺎ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻔﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﻧﻮر،
دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ) و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎه اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﻲ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻴﺎه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرات ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.
(Training G.) آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -14 1-1-
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ، ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ، آﺑﻴﺎری و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ دارای ﻓﻀﺎی ﺗﺮدد
ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
(Research G.) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -15 1-1-
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻪ در آن اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ (رﻛﻮرد) اﻃﻼﻋـﺎت
داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در داﺧﻞ اﻳﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، اﺗﺎﻗﻜﻬﺎ و ﻳﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -16 1-1-
اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﺠﺎری ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -17 1-1-

اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دارای اﺳﻜﻠﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻮده و دارای ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد.

ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺨ ﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠـﺎری ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ای و واﺣـﺪﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-18 1-1- واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻓﻨـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺣـﺪاث

ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ) را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-19 1-1- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (Greenhouse management) ﻳﺎ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ ( Mushroom farm

(management

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ.

-20 1-1- ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش

ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس - 21 1-1-

ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ دارای ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻲ (ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ و ﻓـﻀﺎی

ﺳﺒﺰ)، ﻧﻈﺎرت ، ﺳﺎﺧﺖ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی

و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪس در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮرا ﻛﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم

ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل -22 1-1-

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪس دارای ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﭘﺮورش ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ و دارای رﺗﺒﻪ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ دورهﻫﺎی ﻛﺎرورزی ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و

ﻗﺎرچ را در ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﺴﺐ، و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ

درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاء و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی

اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

ﺗﺒﺼﺮه :1 در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه :2 ﮔﺬراﻧﻴﺪن دوره ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .

ﺗﻌﺪاد و ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺰارع در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوره ﻣﺬﻛﻮر را در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻬﻨﺪس -23 1- -1

ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ دارای رﺗﺒﻪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻳـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﺋـﻲ ﺑـ ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻘـﺸﻪ ﻫـﺎ و

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ از اﺑﺘﺪا و در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ

ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ و داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ ﻲﺷﻮد ( ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ) رﻋﺎﻳﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰﻟﻤﻲ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪس-24 1- -1

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ دارای رﺗﺒﻪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺸﺎورهای ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی وﻧﻈﺎرت

راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و راﻫﺒﺮی ﭘﺮوژه اﺣﺪاث، ﺑﻬﺴﺎزی و

ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 1: در ﻣﻮرد ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﻛﺎدر ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﺮان وﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ از

ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه :3 در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ و داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ ﻲﺷﻮد ( ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ)

رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . اﻟﺰﻟﻤﻲ اﺳﺖ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر - 25 1-1-

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ دارای رﺗﺒﻪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻪﺑ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ

و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث، ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور، از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء و

ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﺳﺖ دوم، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎرد.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ و داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ ﻲﺷﻮد ( ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ) رﻋﺎﻳﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰﻟﻤﻲ اﺳﺖ.

ﻛﺎر ارﺟﺎع -26 1-1-

ﻛﻠﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ

ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎر، ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺼﻼح ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ و ارﺟﺎع ﮔﺮدد.

ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻻزم

در ﻛﺎرﻫﺎی ارﺟﺎﻋﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر، ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻣﺴﺎﻓﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻧـﺴﺒﻲ در ﻣـﻮرد اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻋـﻀﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ و داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ ﻲﺷﻮد ( ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ) رﻋﺎﻳﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰﻟﻤﻲ اﺳﺖ.

دار ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -27 1-1-

ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ (ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺤـﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪ در داﺧـﻞ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼق ﻣﻲﮔﺮدد.

اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ -28 1-1-

ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨـﺼﻮص زﻣـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣ ﻲﮔﺮدد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﭘﺮواﻧﻪ -29 1-1-

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـ ﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرچ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﻮاع ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ -30 1-1-

ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم، ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ در

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.

- ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻃﺮح و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ، ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻣـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ

ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺠﻮز - 32 1-1-

اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺻـﺎدره ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﺑﻬـﺴﺎزی و ﻧﻮﺳـﺎزی و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻮز - 33 1- -1

اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴـﺴﺎت ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮد درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ و د ر ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺻـﺎدر

ﻣﻲﺷﻮد.

-34 1-1 - ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی

اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار

ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﻧﻤﻲﮔﺮدد.

-35 1-1 - ﻣﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ

اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای

ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ، در داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺴﺌﻮل ﻓﻨـﻲ ﺑـﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه: ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ دارای ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻧﻮاع ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﺒﺰی

ﺟﺎﻟﻴﺰی

ﺑﺎﻏﻲ

ﻋﻠﻮﻓﻪ ای

ﺗﻜﺜﻴﺮی

ﻬﺎﮔﻠ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻗﺎرچ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

-36 1-1– ﮔﻮاﻫﻲ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: درﺻﻮرت ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻳﺎ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ، در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻨﻴﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

ﺳﺎزﻣﺎن -37 1-1-

از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺮادف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ -38 1-1-

از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮادف اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

-1-2 وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ

1-2-1 – ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر

- ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ (رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد)

- ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺒﺰی، ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ (دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد)

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک و ﺻﻨﺎﻳﻊ

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮوﻳﺞ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ و ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

- رﺋﻴﺲ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

- ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه اﻳﺮان

- در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

-1-2-1-1 وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر-1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری در ﻣﻮرد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎیو ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر

-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻛﺸﻮر و رﻓﻊ آنﻫﺎ

-3 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﻣﻮرد ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای و ﻗـﺎرچ ﻫـﺎی

ﺧﻮراﻛﻲ

-4 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای و ﭘـﺮورش ﻗـﺎرچ

ﺧﻮراﻛﻲ

-5 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ و

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط

-6 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻣﺎر و وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎو ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر

-7 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎن

-8 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎن

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣـﻮر و ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﻴﻮه ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی

اﺟﺮاﻳﻲ، "ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر " ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎ ذﻳﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﮔﻴـﺎﻫﻲ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻻزم را دارد:

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر

- رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ( ﺑﻪ ﻋ ﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی

ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)

- ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ و داروﻳﻲ

- ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ( ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﻛـﺸﺎورزی ﻛﻠﻴـﻪ

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ.

-2-2 1 – ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻗﺎرچ در اﺳﺘﺎن

اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

- رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن (رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد)

- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن (دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد)

- رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن

- ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری

- ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ

- رﺋﻴﺲ اداره ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزیﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن

- ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺘﺎن

- ﻣﺪﻳﺮ آب و ﺧﺎک و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه و ﺻﻨﺎﻳﻊ

- ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی

- رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن

- رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن

- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﺎن

- ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ در ﺻﻮرت

ﻧﻴﺎز

-1-2-2-1 وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن

-1 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﺎن وﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﺑـﻼغ ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی

اﺟﺮاﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮیﻫﺎی ﻻزم

-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﭘﻲ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

-3 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای وﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﻛﺸﻮراﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟـﺮای ﻃـﺮحﻫـﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای و

ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

-4 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺎزه و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای وﻗﺎرچ ﺧﻮرارﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژهﻫﺎ

-5 ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ایو ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

-6 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪایو ﻗﺎرچ اﺳﺘﺎن

-7 اراﺋﻪ آﻣﺎر و ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤ ﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ

ﻛﺸﻮر

-1-2-2- 2 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺘﺎن

اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- 1 ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ (رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ)

-2 ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ

-3 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺧﺎک و ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

-4 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﺎن

-5 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ اﺳﺘﺎن

-6 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن (دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ)

ﺗﺒﺼﺮه1: دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :2 دﻋﻮت از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎن ( ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ) و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻜﻞﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد

-1-2-2-3 وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﺎن

- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

- اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی، ﻧﻮع ﻛﺸﺖ، ﺑﺎزار و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ اﻋﻼم ﺷـﺪه در

ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن

ﺗﺬﻛﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻼم ﻧﻈﺮ دو ﻣﺎه از زﻣﺎن ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

-1-3 روﻧﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ

-1 اﺧﺬ ﻣﺪارک، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ دو ﻣﺎه

-2 اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن

- 3 ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﻴﻪ راﺳﺎً ﺑﺮای آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻈـﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه و ﻓﺎﻗـﺪ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎز

/ 0 نظر / 6 بازدید